Υποστήριξη της Επικοινωνίας των Μαθητών κατά την Εκπόνηση Συνεργατικών Δραστηριοτήτων Mέσω του ACT

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι βασικές λειτουργίες του προσαρμοστικού εργαλείου σύγχρονης επικοινωνίας ACT το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει και να καθοδηγήσει τους μαθητές κατάλληλα στην καλλιέργεια δεξιοτήτων συνεργασίας λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον συνεργατικής μάθησης (συνεργατική δραστηριότητα και μοντέλο συνεργασίας) που ακολουθείται. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εργαλείου αφορούν στην πραγματοποίηση του διαλόγου με πολλαπλούς τρόπους, στην προσαρμογή της επικοινωνίας με βάση το περιβάλλον συνεργατικής μάθησης, στην εξατομίκευση της επικοινωνίας και στην παροχή ενός πλαισίου αυτορρύθμισης με στόχο τη διεξαγωγή εποικοδομητικών διαλόγων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 251)