Υποστηρικτικό ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Γεωλογίας - Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωγραφίας στο Γυμνάσιο, στις οποίες περιλαμβάνεται ποικιλία εκπαιδευτικών μέσων και τεχνικών, όπως βιωματικές δράσεις, χρήση GPS, μελέτη δορυφορικών εικόνων και διαδραστικών χαρτών, παρακολούθηση εκπαιδευτικών βίντεο, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο καθώς και χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. Οι παρεμβάσεις αυτές προέκυψαν από συνεργασία εκπαιδευτικών και υλοποιήθηκαν σε δύο σχολεία της χώρας τα τελευταία πέντε χρόνια. Στηρίζονται στην εποικοδομητική διδασκαλία του μαθήματος, όπου αξιοποιούνται οι εμπειρίες των μαθητών, εφαρμόζονται οι αρχές της συνεργατικής μάθησης και γίνεται προσπάθεια διασύνδεσης της γνώσης με προβλήματα της καθημερινής ζωής μέσω πρακτικών που προάγουν την ενεργητική μάθηση και αξιοποιούν την αυτενέργεια και την ανακάλυψη. Οι προσεγγίσεις αυτές κάνουν το μάθημα ενδιαφέρον, ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα όλων των μαθητών και συμβάλλουν στη βελτίωση των επιδόσεων στο μάθημα της Γεωγραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)