Υποψήφιοι φιλόλογοι: ψηφιακοί «ιθαγενείς» ή ψηφιακοί «μετανάστες»;

Η εκπαίδευση των σύγχρονων Ελλήνων φιλολόγων, μέσα από τις επίσημες προδιαγραφές των ισχυόντων Προγραμμάτων Σπουδών, προσανατολίζεται στην προετοιμασία φοιτητών/τριών για διδασκαλία στο λεγόμενο ψηφιακό σχολείο. Σ΄ ένα τέτοιο σχολείο οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών θα κατέχουν εξέχουσα θέση και θα αποτελούν τον «ευφυή» βοηθό του εκπαιδευτικού στη διδακτική πρακτική του. Η παρούσα δημοσίευση, λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω πλαίσιο, παρουσιάζει τις απόψεις των υποψηφίων εκπαιδευτικών των Τμημάτων Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας και Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., μέσα από την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των συνεντεύξεων, αναφορικά με τα προγράμματα Η/Υ που αξιοποιούν σε διαφορετικά περιβάλλοντα μάθησης, το επίπεδο κατοχής γνώσεων ψηφιακού γραμματισμού τους, καθώς, επίσης, και τους φορείς από τους οποίους οι φοιτητές/τριες απέκτησαν αυτές τις γνώσεις. Τα δεδομένα της έρευνας δίνουν στοιχεία για το προφίλ του ψηφιακά εγγράμματου υποψηφίου Έλληνα φιλολόγου, το οποίο διαμορφώνεται βάσει των προγραμμάτων Η/Υ που αξιοποιεί, κυρίως, σε έξω-ακαδημαϊκά περιβάλλοντα μάθησης, και της εξοικείωσής του με τις ΤΠΕ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)