Υπερμεσικό λογισμικό για τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας

Η υλοποίηση ενός προγράμματος τοπικής ιστορίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών απαιτεί μακροπρόθεσμο διδακτικό σχεδιασμό προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν ένα απαραίτητο σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θέτει το υπερμεσικό λογισμικό. Έτσι, οι μαθητές θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με τεχνικές και μεθόδους που αφορούν την τοπική ιστορία και τις πηγές της, καθώς, επίσης, και με τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. Η κατασκευή του λογισμικού που προτείνεται εδώ υιοθετεί τις αρχές των υπερμέσων: βασίζεται στην ιδέα των συνδέσμων και των κόμβων μέσα από τους οποίους παρέχεται μια μη γραμμική μορφή οργάνωσης, διάταξης, αναπαράστασης και διάχυσης των πληροφοριών και στην έννοια των πολυμέσων αφού περιλαμβάνει τη χρήση περισσότερων του ενός μέσων (βίντεο, ηχητικές πηγές, εικόνες, κείμενα, γραφικά).
(Πλήθος ανακτήσεων: 1307)