«Βιονικό Χέρι» και «Τηλερομπότ»: Υλοποίηση Συνθετικών Εργασιών στα πλαίσια Διαθεματικής Συνεργασίας των Τομέων Πληροφορικής & Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ε.

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται δύο έργα που υλοποιήθηκαν από ομάδες μαθητών με τη μέθοδο project, στα πλαίσια διαθεματικής συνεργασίας των Τομέων Πληροφορικής και Ηλεκτρολογίας των Τ.Ε.Ε./ΕΠΑ.Λ. Πρόκειται για ρομποτικές ηλεκτρομηχανικές κατασκευές οι οποίες ελέγχονται τόσο χειροκίνητα όσο και από Η/Υ μέσω πρωτότυπων λογισμικών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 547)