Το Υποθετικό Πείραµα ως Διδακτικό Εργαλείο στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστηµών µε τη Χρήση Νέων Τεχνολογιών: Ένας Πιλοτικός Σχεδιασµός Λογισµικού

Στην εποχή μας, έχουν διαμορφωθεί μια σειρά από σύγχρονες αντιλήψεις και αρχές για τη μάθηση και τη διδασκαλία και την ανάλογη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας. Οι αντιλήψεις αυτές αλλάζουν σημαντικά το τοπίο στην εκπαίδευση. Τα υποθετικά πειράματα έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη των Φυσικών Επιστημών και μπορούν να διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση των υπολογιστών και η δυνατότητα που προσφέρουν για προσομοιώσεις πραγματικών ή υποθετικών «κόσμων» με ταυτόχρονη αλληλεπιδραστικότητα αποτελεί πλεονέκτημα για τη διεξαγωγή υποθετικών πειραμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας. Η εργασίας μας διαπραγματεύεται θεωρητικά το ρόλο του υποθετικού πειράματος στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και μια συγκεκριμένη διδακτική εφαρμογή του υποθετικού πειράματος, με τη χρήση νέων τεχνολογιών, ως διδακτικού εργαλείου στη διδασκαλία του μαθήματος των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο, η οποία υιοθετεί το μοντέλο της εποικοδομητικής υπόθεσης της γνώσης σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο αναπτύχθηκε ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό (CD-ROM) με τίτλο «Το υποθετικό πείραμα στις Φυσικές Επιστήμες».
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)