Το θρανίο της μοναξιάς. Η συμβολή των ΤΠΕ στη συμμετοχή στο Πιλοτικό Πρόγραμμα «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση» και στο διαγωνισμό Comic του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα αποτελεί ένα καλό εργαλείο για την πρόληψη και μείωση επιθετικών συμπεριφορών που εκδηλώνουν οι έφηβοι στον σχολικό χώρο, καλλιεργώντας μια κουλτούρα δημοκρατίας και ανοχής προς τη διαφορετικότητα. Η αξιοποίηση του πιλοτικού προγράμματος «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δημοκρατία σε Δράση» του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έδωσε τη δυνατότητα σε μια γυμνασιακή τάξη να δημιουργήσει το comic «Το θρανίο της μοναξιάς» και να διαγωνισθεί με συνομηλίκους από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε είναι ο κατευθυνόμενος διάλογος, ο καταιγισμός ιδεών, η διερευνητική και συνεργατική μάθηση, η ιστοεξερεύνηση. Ως στόχοι της διδακτικής πρότασης που υλοποιήθηκε ορίστηκαν η καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργατικής μάθησης, η ευαισθητοποίηση σε θέματα αποκλεισμού και προκαταλήψεων και η ενσυναίσθηση. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εμπλούτισε το τυπικό μάθημα και διεύρυνε τα μαθησιακά σύνορα έξω από την παραδοσιακή τάξη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4)