Το Σχολικό Περιβάλλον ως Παράγοντας Διαμόρφωσης των Πεποιθήσεων και της Πρακτικής Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Το άρθρο αναφέρεται στην πρακτική εκπαιδευτικών δύο Δημοτικών Σχολείων με πολυετή εμπειρία στη χρήση διερευνητικού λογισμικού στα πλαίσια της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Τα δεδομένα της έρευνας απαρτίζονται από παρατηρήσεις και βιντεοσκοπήσεις 30 και πλέον διδακτικών ωρών καθώς και από συνεντεύξεις. Συνδυασμένη ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των δεδομένων υποδεικνύει ότι το κάθε ένα από τα δύο σχολικά περιβάλλοντα αντιλαμβάνεται την καινοτομία με διαφορετικό τρόπο μολονότι έχουν δεχθεί την ίδια επιμόρφωση, χρησιμοποιούν το ίδιο λογισμικό και έχουν κοινούς διακηρυγμένους στόχους. Αντίστοιχα με διαφορετικό τρόπο το καθένα μορφοποιεί την δική του αντίληψη για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..
(Πλήθος ανακτήσεων: 1052)