Το Σχέδιο “Ad-Hoc.com” :Ένας Τρόπος Διαπολιτισµικής Επικοινωνίας και Εκµάθησης Γλωσσών

Το σχέδιο Ad-Hoc.com1 στοχεύει στην ανάπτυξη μίας πλατφόρμας πολυμέσων, η οποία θα περιλαμβάνει εφαρμογές διαδικτύου κατάλληλες για διδασκαλία εξ αποστάσεως και τερματικές συσκευές PDA κατάλληλες για μάθηση και διδασκαλία ανεξάρτητα από τόπο και χρόνο. Στόχος του σχεδίου είναι να ενισχυθεί η γλωσσομάθεια, αποδεικνύοντας ότι η εκμάθηση γλωσσών είναι μία διαδικασία που μπορεί να λαμβάνει χώρα οποιαδήποτε χρονική στιγμή και σε οποιοδήποτε χώρο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)