Το Poster ως Οπτικό Εργαλείο Σκέψης στη Διδασκαλία της Πληροφορικής: Η Αξιοποίησή του με Φοιτητές-Εκπαιδευτικούς

Οι οπτικές αναπαραστάσεις έχουν αποκτήσει στη σημερινή εποχή ιδιαίτερη σημασία και η αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη φαίνεται να αποτελεί μια αναγκαιότητα. Επίκεντρο αυτής της εργασίας είναι η χρήση ενός οπτικού εργαλείου σκέψης, του poster σε πρόγραμμα εκπαίδευσης φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών. Περιγράφεται η ένταξη της τεχνικής σχεδιασμού και κατασκευής ενός poster στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Διδακτικής και της Πρακτικής Άσκησης Διδασκαλίας και αναλύονται χαρακτηριστικά των poster που οι φοιτητές, απόφοιτοι Τμημάτων Πληροφορικής, κατασκεύασαν για τη διδασκαλία διαφόρων ενοτήτων. Φαίνεται ότι το poster αποτελεί ένα εργαλείο που προκαλεί ουσιαστικές σκέψεις στους φοιτητές σε πολλά επίπεδα: στο εννοιολογικό επίπεδο, στο οργανωτικό επίπεδο, στο επίπεδο επιλογής κατάλληλων διδακτικών εργαλείων, στο επίπεδο επιλογής κατάλληλων απεικονιστικών τεχνικών, στο επίπεδο λειτουργίας του με τους μαθητές. Η εμπειρία μας δείχνει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή του ενεργοποίησε τους φοιτητές να αξιοποιήσουν στοιχεία του μαθήματος της Διδακτικής και να ασκηθούν στο σχεδιασμό και την υλοποίηση διδακτικών παρεμβάσεων που αξιοποιούν τις οπτικές αναπαραστάσεις.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1103)