Το λογισμικό MULTITERM '95 της TRADOS GMBH ως εργαλείο γεωγραφικής τεκμηρίωσης και όργανο διδασκαλίας: Η ανάπτυξη της βάσης "Γη και άνθρωπος" - Geander 3.0

Το κείμενο αυτό περιγράφει την ανάπτυξη εφαρμογών του λογισμικού Multiterm '95 της Trados GmbH καθώς και τη δοκιμαστική τους χρήση ως (1) εργαλείου υποδομής συγκρότησης βάσης δεδομένων, δηλαδή γεωγραφικών επιστημονικών όρων, κειμένων και κυρίως εικόνων γεωγραφικού περιεχομένου και (2) την αξιοποίηση της βάσης αυτής ως μέσου διδασκαλίας στην αίθουσα και στο εργαστήριο ανθρωπογεωγραφίας και ως μέσου ατομικής μελέτης των φοιτητών. Το λογισμικό, στο οποίο επισημαίνονται ελάχιστες αδυναμίες, αξιολογείται ως απόλυτα ικανοποιητικό, φιλικά διαλογικό και προτείνεται ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να συμβάλει, με κατάλληλη καθοδήγηση, στην προαγωγή του μαθήματος της γεωγραφίας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1455)