Το κβαντομηχανικό μοντέλο του ατόμου

Το παρόν CD-Rom αποτελείται από τέσσερις ενότητες: Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην βιογραφία (συνοδεύεται με πληθώρα φωτογραφιών) των επιστημόνων που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συνετέλεσαν στην εμφάνιση και ολοκλήρωση της κβαντικής θεωρίας. Η δεύτερη ενότητα αναφέρεται στην ηλεκτρονική δόμηση των ατόμων. Παρουσιάζεται με την μορφή σχημάτων το πως τοποθετούνται τα ηλεκτρόνια σε κάθε ατομικό τροχιακό εκάστου στοιχείου του περιοδικού πίνακα σύμφωνα με τις αρχές δόμησης. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις αρχές δόμησης (Απαγορευτική αρχή του Pauli, κανόνας του Hund, αρχή ελάχιστης ενέργειας) δοσμένες με κατάλληλα σχήματα. Η τέταρτη ενότητα δείχνει με μηχανικά ανάλογα την αρχή της απροσδιοριστίας, την κυματική μορφή των ηλεκτρονίων, την ύπαρξη δεξιόστροφου και αριστερόστροφου spin μέσω του πειράματος Stern-Gerlach , την πυκνότητα του ηλεκτρονιακού νέφους Απεικονίζονται τα ατομικά τροχιακά s και p με την μορφή καμπύλων, στιγμών, πυκνότητας και κύματος. Μέσω των μηχανικών αναλόγων και των πολλών σχημάτων προσδοκώ να ατενίσουν οι μαθητές το μάθημα της χημείας ως κάτι το διαφορετικό σε σχέση με αυτό που έχουν αποκομίσει.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2098)