Το Interactive Physics ελέγχει στερεότυπα διδασκαλίας της φυσικής

Επειδή με το λογισμικό Interactive Physics (IP) δημιουργούμε προσομοιώσεις Φυσικής σε συνθήκες εργαστηρίου, είναι δυνατό να ελέγξουμε στερεότυπα παρουσιάσεων θεμάτων φυσικής τα οποία συναντάμε τόσο σε εγχειρίδια διδασκαλίας της φυσικής όσο και σε προφορικές παρουσιάσεις των αντίστοιχων θεμάτων. Η μελέτη αφορά τα επόμενα θέματα: 1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της εξαναγκασμένης ταλάντωσης την οποία εκτελεί με τη βοήθεια κινητήρα ένα σώμα κρεμασμένο από ελατήριο; 2. Πώς σχετίζεται η κατεύθυνση της τριβής που ασκείται σε ένα σώμα με την κατεύθυνση κίνησης του σώματος; 3. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κύματος που διαδίδεται σε σύστημα σφαιρών συνδεδεμένων με ελατήριο; Συγκεκριμένα εντοπίζουμε πώς αυτά τα θέματα προσεγγίζονται στη βιβλιογραφία και ποια σχετικά πειράματα προτείνονται. Κατόπιν συγκρίνουμε τα προτεινόμενα πειράματα με προσομοιώσεις που δημιουργήσαμε με τη βοήθεια του IP. Με αυτό τον τρόπο ελέγχουμε την ισχύ και την ακρίβεια των προσεγγίσεων και διερευνούμε τα όρια ορθότητάς τους. Συγχρόνως ελέγχεται και η αξιοπιστία του IP.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2294)