Το ευρωπαϊκό σχέδιο MUSE: «Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης εκπαιδευτικών σε ολιγοθέσια σχολεία»

Το σχέδιο ΜUSE (Multigrade School Education) στοχεύει να αναπτύξει εν υπηρεσία επιμορφωτικό πρόγραμμα κατάρτισης εκπαιδευτικών με στόχο να καλύψει τις ανάγκες των δασκάλων ολιγοθέσιων σχολείων προκειμένου να υποστηριχθεί το εκπαιδευτικό τους έργο στο περιβάλλον του ολιγοθέσιου σχολείου . Το πλαίσιο κατάρτισης βασίζεται σε μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την διδασκαλία στο ολιγοθέσιο σχολείο σε συνδυασμό με τη χρήση των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έτσι ώστε να παρέχει εν υπηρεσία κατάρτιση των εκπαιδευτικών στα σχολεία αυτά. Τα ολιγοθέσια σχολεία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην πρόσβαση στην εκπαίδευση στις απομακρυσμένες, απομονωμένες αγροτικές περιοχές. Το πρόγραμμα κατάρτισης αναμένεται για να ενισχύσει τις επαγγελματικές δεξιότητες των δασκάλων καθώς επίσης και να αναπτύξει τις δυνατότητές τους να σχεδιάζουν και να αξιολογούν διδακτικά σχέδια ειδικά σχεδιασμένα για το ολιγοθέσιο σχολείο. Το σχέδιο MUSE θα παρέχει εκτός από κατάρτιση και συνεχή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, μέσω της ειδικά διαμορφωμένης διαδικτυακής εκπαιδευτικής πύλης που αναπτύσσεται στα πλαίσια του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 596)