Το Διπλό Πρόσωπο της Πληροφορικής στο ΣΔΕ Θεσσαλονίκης

Η έννοια του εγγραμματισμού αποτελεί τη σπονδυλική στήλη του όλου εκπαιδευτικού έργου που συντελείται στα ΣΔΕ. Οι πολυ-γραμματισμοί είναι τα βασικά δομικά στοιχεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης ενηλίκων. Η συστηματική ένταξη του πληροφοριακού γραμματισμού στο όλο οικοδόμημα έχει διττή υπόσταση : από τη μιά μεριά εκπληρώνει την αποστολή ενός αυτόνομου λειτουργικού γραμματισμού και από την άλλη ενός υποστηρικτικού οχήματος, που διατρέχει τους άλλους επιμέρους γραμματισμούς. Η ολοκλήρωση του πληροφοριακού εγγραμματισμού συντελείται μέσα από την ταυτόχρονη και παράλληλη απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων και την προσέγγιση του κοινωνικού και πολιτικού τους συγκειμένου, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνείδηση του εγγράμματου πολίτη. Η παρούσα εργασία δείχνει μέσα από παραδείγματα μεθοδολογίας και πρακτικής το δρόμο που ακολουθεί το ΣΔΕ Θεσσαλονίκης από τη δημιουργία του μέχρι σήμερα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 921)