Το Διαδίκτυο ως µια προσιτή µέθοδος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών

Η καλή επαγγελµατική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, η κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους διατήρηση της σε υψηλά επίπεδα και η βελτίωση της κατάρτισης αυτής αποτελούν βασικά προβλήµατα της εκπαίδευσης που προβάλλονται έντονα τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από άλλους παράγοντες της εκπαίδευσης. Στα πλαίσια αυτά µια αποτελεσµατική συνεχιζόµενη ενδοϋπηρεσιακή (ενδοσχολική) επιµόρφωση αποτελεί σηµαντικό παράγοντα αναβάθµισης της εκπαίδευσης. Στην εργασία αυτή, µετά από µια συνοπτική επισκόπηση µορφών επιµόρφωσης, παρουσιάζεται ένα σχήµα συνεχιζόµενης ενδοσχολικής επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθµιας και της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το σύστηµα αυτό, βασισµένο σε µεθόδους εκπαίδευσης από απόσταση µε τα πλεονεκτήµατα και τους περιορισµούς των µεθόδων εκπαίδευσης από απόσταση, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χρήση του διαδικτύου και παρουσιάζει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σχέση µε άλλες µορφές επιµόρφωσης. Το προτεινόµενο όµως σύστηµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης και για παροχή άµεσης βοήθειας και συµβουλευτικής στο προσωπικό των σχολείων, κάτι που δεν είναι δυνατό µε τα σηµερινά οργανωτικά σχήµατα επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών. Έχει το πλεονέκτηµα να είναι προσιτό στους εκπαιδευτικούς των σχολείων όλων των περιοχών µε οικονοµία χρόνου, πόρων και ανθρώπινου δυναµικού. Απαιτεί µια καλή λειτουργική οργάνωση, η οποία πρέπει να αναπτυχθεί, και µια υποδοµή, η οποία ήδη υπάρχει ή αρχίζει να δηµιουργείται στα σχολεία. Περιορίζει σχεδόν τελείως τις ëαρρυθµίεςí στη λειτουργία του Σχολείου εξαιτίας της κινητικότητας του διδακτικού προσωπικού λόγω συµµετοχής του σε επιµορφωτικά προγράµµατα. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι πολύ σηµαντικό για τη λειτουργία των σχολείων µπορεί όµως να παρουσιάσει άλλες ëπαρενέργειεςí. Η λειτουργική οργάνωση και υποδοµή που απαιτείται για τη λειτουργία του προτεινόµενου συστήµατος, µπορεί επίσης να χρησιµοποιείται και για επικοινωνία ñ συνεργασία και µε φορείς πέρα από το επιµορφωτικό κέντρο στα πλαίσια άλλων σχολικών δραστηριοτήτων ή συµµετοχής σε (ανταγωνιστικά) προγράµµατα, π.χ. το COMENIUS
(Πλήθος ανακτήσεων: 0)