ΤΗΛΕΪΣΤΩΡ: Ένα Ελληνικό Ολοκληρωµένο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Συγγραφής, Διαχείρισης και Διάθεσης Μαθημάτων μέσω του Διαδικτύου

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό περιβάλλον ΤΗΛΕϊΣΤΩΡ που επιτρέπει την ανάπτυξη, διαχείριση και διάθεση µαθηµάτων µέσω του Διαδικτύου. Επιχειρείται να περιγραφεί τόσο η φιλοσοφία σχεδιασµού όσο και τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του συγκεκριµένου περιβάλλοντος Τηλε-Εκπαίδευσης, το οποίο χρησιµοποιείται ήδη πιλοτικά από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 640)