Τέσσερις Εποχές: Προγραμματίζοντας με τέχνη παρά με τεχνική

Οι «Τέσσερις Εποχές» είναι μια υπερμεσική εφαρμογή που έχει ως αντικείμενο τη διαθεματική εξέταση της ενότητας των τεσσάρων εποχών, στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης. Το «χτίσιμο» της εφαρμογής βασίζεται στις γνωστικές και κοινωνικο-πολιτιστικές θεωρίες μάθησης. Απευθύνεται σε παιδιά Γ΄ και Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Η γλώσσα προγραμματισμού που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή του λογισμικού είναι η Visual Basic.
(Πλήθος ανακτήσεων: 4077)