Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση, διαστάσεις και προοπτικές

Η παρούσα θεωρητική ανάλυση αφορά στην συνοπτική παρουσίαση σημαντικών διαστάσεων της υπάρχουσας κατάστασης σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση. Παρουσιάζονται βασικά στοιχεία της αντιπαράθεσης μεταξύ υπέρμαχων και σκεπτικιστών της έκθεσης μικρών παιδιών στις ΤΠΕ, επισκόπηση εκπαιδευτικών ερευνών, θέσεις διεθνών οργανισμών και προγράμματα σπουδών. Στόχος είναι η συνεισφορά στον σχετικό διάλογο και η ανάδειξη της ανάγκης για υπεύθυνη και επισταμένη στάση από την εκπαιδευτική κοινότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 779)