Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση. Η έρευνα στην Ελλάδα

Η παρούσα αποτελεί μία βιβλιογραφική επισκόπηση που εξετάζει την εξέλιξη και τις τάσεις στο ερευνητικό πεδίο των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση στην Ελλάδα. Στόχος είναι η διερεύνηση των μεθοδολογικών και θεματικών χαρακτηριστικών, δημογραφικών στοιχείων και δεδομένων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, χαρακτηριστικών που προκύπτουν από τις εισηγήσεις των συνεδρίων της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση τα οποία διοργανώθηκαν την τελευταία δεκαετία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ερευνητική κοινότητα στην Ελλάδα θεωρεί ότι το πεδίο της εκπαιδευτικής τεχνολογίας έχει ωριμάσει αρκετά, ώστε να ασχολείται κυρίως με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογικών μέσων αντί της βασικής ή ακόμη της εφαρμοσμένης τεχνολογικής έρευνας. Το γεγονός αυτό δεν φαίνεται όμως να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο για την αποτελεσματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η μετασχηματιστική αξία της εκπαιδευτικής τεχνολογίας απαιτεί ανατρεπτικές καινοτομίες που αμφισβητούν τα παραδοσιακά διδακτικά μοντέλα στην ψηφιακή εποχή.
(Πλήθος ανακτήσεων: 89)