Ταξικές διαφορές στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου σε παιδιά έκτης δημοτικού σχολείου

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην ανάδειξη ταξικών διαφοροποιήσεων στη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου παιδιών της έκτης τάξης δημοτικού σχολείου. Αντλώντας από το έργο των Μπουρντιέ και Μπερνστάιν υποστηρίζεται ότι τα παιδιά αναπτύσσουν διαφοροποιημένη σχέση με τη χρήση των συγκεκριμένων μέσων και ότι στη σχέση αυτή επιδρά η κοινωνική καταγωγή των γονέων. Τα δεδομένα προκύπτουν από συνεντεύξεις με γονείς μεσαίων και λαϊκών στρωμάτων που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 2008- 2009 Διαπιστώνεται ότι οι γονείς εκφράζουν διαφορετικές αντιλήψεις και υιοθετούν διαφορετικές πρακτικές σε σχέση με τη χρήση του Η/Υ και του διαδικτύου, οι οποίες σχετίζονται με το μορφωτικό τους κεφάλαιο.. Η συμβολή του άρθρου έγκειται στην ανάδειξη του ταξικού χαρακτήρα των πρακτικών που σχετίζονται με τη χρήση και την εξοικείωση των παιδιών με μέσα όπως ο Η/Υ και το διαδίκτυο, γεγονός που θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών παρεμβάσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 16)