Τα πολυτροπικά κείμενα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας και η ανάγνωσή τους

Τα εφαρμοζόμενα σχολικά προγράμματα σπουδών ευνοούν και προτείνουν έναν τρόπο ανάγνωσης και άρθρωσης του λόγου που διαφέρει από αυτόν που χρησιμοποιούν οι νέες τεχνολογίες της επικοινωνίας και της πληροφορίας (ΤΠΕ). Η ανάγνωση και η επεξεργασία των κειμένων των ΤΠΕ απαιτούν: την ανάπτυξη της τεχνικής ικανότητας του μαθητή / χρήστη για την πρόσβαση σε αυτά τα κείμενα, την εξοικείωση του με την άρθρωση της πληροφορίας και την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης τους μέσα από τον καινούργιο τεχνολογικό γραμματισμό. Παρακάτω, αφού οριστούν τα νέα κείμενα των ΤΠΕ επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά τους, γίνονται προτάσεις για την ανάπτυξη της ικανότητας ανάγνωσης τους και ακολουθούν παραδείγματα δραστηριοτήτων ανάγνωσης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2276)