Τα Παιδιά και οι Έφηβοι Απέναντι στα ‘Παλιά’ και τα ‘Νέα’ Μέσα

Η έρευνα βασίστηκε σε ένα τυχαίο δείγμα αποτελούμενο από 1046 υποκείμενα και είχε ως σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των παιδιών και των εφήβων απέναντι σε τέσσερα Μέσα (Η/Υ, τηλεόραση, βιβλίο, γραφή). Συγκεκριμένα διερευνήθηκαν η προτίμηση χρήσης, η δυσκολία χρήσης και η αντιλαμβανόμενη μάθηση από ένα Μέσο σε σύγκριση με τα άλλα. Τα παιδιά και οι έφηβοι δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση στον Η/Υ και θεωρούν ότι τους προσφέρει μεγάλες δυνατότητες μάθησης, αν και δηλώνουν ότι συναντούν δυσκολίες στη χρήση του. Η τηλεόραση κατέχει υψηλή θέση στις προτιμήσεις τους αλλά αποδίδουν περιορισμένα μαθησιακά οφέλη στην παρακολούθησή της. Στο βιβλίο αναγνωρίζεται υψηλή ωφελιμότητα μάθησης και σχετική ευκολία χρήσης, ωστόσο, δεν το προτιμούν ιδιαίτερα. Τέλος, η γραφή καταλαμβάνει μια περιθωριακή θέση καθώς δεν την προτιμούν, την θεωρούν ιδιαίτερα δύσκολη και της αποδίδουν την πλέον χαμηλή μαθησιακή ωφελιμότητα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1788)