Τα “Μαθησιακά” Αντικείμενα ως μια Νέα Θεώρηση του Ηλεκτρονικού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου: Επισκόπηση του Πεδίου

Η μετάβαση από το παραδοσιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο στο ηλεκτρονικό, οδήγησε στην ανάδειξη των “Μαθησιακών” Αντικειμένων (ΜΑ). Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η έννοια των ΜΑ έχει εισέλθει δυναμικά στην τεχνολογικά υποστηριζόμενη εκπαίδευση, εξακολουθεί να προκαλεί σύγχυση, διότι υπάρχει μία ποικιλία ορισμών που αποδίδουν διαφορετικά χαρακτηριστικά στα ΜΑ. Αρχικός στόχος της εργασίας αυτής, είναι η παρουσίαση των διαφορετικών χαρακτηριστικών των ΜΑ όπως αυτά προκύπτουν τόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση των διαθέσιμων ορισμών όσο και από τη διεθνή πρακτική εφαρμογή τους τα τελευταία χρόνια και η διατύπωση ενός ενοποιημένου ορισμού. Επιπλέον στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, επιχειρούμε να αντιστοιχήσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά με τα στοιχεία εκπαιδευτικών μεταδεδομένων του προτύπου IEEE LOM, προκειμένου να υποστηρίξουμε την κατανόηση της συσχέτισης αυτής προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης καλών πρακτικών συγγραφής μεταδεδομένων για ΜΑ και με απώτερο στόχο τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής αναζήτησης και ανάκτησης των ΜΑ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 339)