Τα Δικαιώματα του Παιδιού: Δημιουργία αφίσας στο νηπιαγωγείο με τη χρήση έργων τέχνης και λογισμικών

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται διδακτική παρέμβαση η οποία πραγματοποιήθηκε σε νηπιαγωγείο με 24 παιδιά. Στόχος ήταν να κατανοήσουν τα παιδιά τα βασικά τους δικαιώματα αξιοποιώντας έργα τέχνης και στη συνέχεια, με τη χρήση των λογισμικών Kidspiration και ComicLab, να δημιουργήσουν τη δική τους χάρτα δικαιωμάτων. Η προσέγγιση του θέματος μέσα από την τέχνη ενεργοποίησε το ενδιαφέρον όλων των παιδιών και τους έδωσε τη δυνατότητα να αντλήσουν σημαντικές πληροφορίες για τα δικαιώματά τους. Παράλληλα, ευνοήθηκε η αλληλεπίδραση, η επικοινωνία και η συνεργασία, ενώ η παραγωγή κοινού έργου διευκόλυνε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και των πιο αδύναμων παιδιών, ενισχύοντας σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους. Τέλος, η χρήση λογισμικών ενεργοποίησε τη φαντασία των παιδιών, και δημιούργησε επιπλέον κίνητρα συμμετοχής και μάθησης.
(Πλήθος ανακτήσεων: 127)