Σύστημα συγχρονικής λήψης και απεικόνισης. Ένας χρόνος παρουσίας στα εργαστήρια Φ.Ε. των ενιαίων λυκείων

Στην αγωνιώδη αναζήτηση των βέλτιστων Εκπαιδευτικών Μεθόδων και Σχεδιασμού για την διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (ΦΕ) στην εκπαίδευση οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) διεκδικούν ένα ανερχόμενο αν όχι πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα μικρό κομμάτι της εμπλοκής των ΤΠΕ στην οικοδόμηση της γνώσης στις Φυσικές Επιστήμες αποτελούν τα εργαστήρια βασισμένα σε υπολογιστή (Microcomputer Based Labs, MBL). Το πρόγραμμα εξοπλισμού των Εργαστηρίων των ΦΕ των Ενιαίων Λυκείων περιέλαβε ένα MBL σύστημα με αποτέλεσμα τα περίπου 1.100 νέα εργαστήρια των ΦΕ να είναι εφοδιασμένα με αυτό από τον Σεπτέμβρη του 2001. Το Σύστημα Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης (ΣΣΛΑ), όπως ονομάστηκε, αποτελείται από την κεντρική μονάδα, μια σειρά από αισθητήρες και το απαραίτητο λογισμικό. Το πακέτο συμπληρώνεται από ένα Video ή CD Rom ενημέρωσης-επίδειξης και ένα αρκετά εκτεταμένο εγχειρίδιο χρήσης. Στην παρούσα εργασία, των υπεύθυνων ΕΚΦΕ Σύρου και Θήρας, επιχειρείται μια καταγραφή-αποτίμηση της μέχρι σήμερα συμβολής του ΣΣΛΑ στην διεξαγωγή πειραματικών ασκήσεων από τους συναδέλφους που διδάσκουν τις ΦΕ στα Λύκεια που είναι εξοπλισμένα με το ΣΣΛΑ. Συγκεκριμένα επιχειρούμε : α) Να καταγράψουμε την συχνότητα χρήσης του ΣΣΛΑ από τους «φυσικούς» χρήστες του (Καθηγητές, Μαθητές, Υπεύθυνους ΕΚΦΕ). β) Να διερευνήσουμε για ποιους λόγους το ΣΣΛΑ χρησιμοποιήθηκε ή δεν χρησιμοποιήθηκε. Τελικός σκοπός μας είναι να οδηγηθούμε στην διαμόρφωση προτάσεων οι οποίες θα διευκολύνουν την ένταξη του ΣΣΛΑ στην εργαστηριακή πρακτική. Για την ανίχνευση των παραπάνω «στόχων» προχωρήσαμε στην σύνταξη δύο ερωτηματολογίων. Το πρώτο, πανελλαδικής εμβέλειας, απευθύνεται προς τους Υπευθύνους ΕΚΦΕ, οι οποίοι υπήρξαν οι βασικοί επιμορφωτές σχετικά με την χρήση του ΣΣΛΑ και έχουν απτή εικόνα της λειτουργίας των Εργαστηρίων. Με το ερωτηματολόγιο αυτό αποπειράται μια ποιοτική αποτίμηση των αιτιών που οδηγούν στην χρήση ή μη χρήση του συστήματος, Το δεύτερο απευθύνεται στα σχολεία του Νομού Κυκλάδων και στοχεύει στη ποσοτική καταγραφή της χρήσης του ΣΣΛΑ από τους καθηγητές των εν λόγω σχολείων σε σχέση με τις γνώσεις τους στους Η/Υ, την επιμόρφωσή τους στο συγκεκριμένο σύστημα και την γενικότερη εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων. Επειδή πιστεύουμε ότι η παρουσία τέτοιων εργαστηριακών διατάξεων, πολλαπλών δυνατοτήτων, πρέπει να συνοδεύεται και από τον αντίστοιχο σχεδιασμό ένταξής τους στην εκπαιδευτική πρακτική προσπαθούμε να προσδιορίσουμε τις παραμέτρους εκείνες οι οποίες θα οδηγούσαν στην βέλτιστη αξιοποίηση του ΣΣΛΑ.
(Πλήθος ανακτήσεων: 581)