Συνθέτοντας ένα Μοντέλο Οικονοµικής Αξιολόγησης Εφαρµογών ΤΠΕ σε Εκπαιδευτικά Προγράµµατα: Προϋποθέσεις και Αναµενόµενα Αποτελέσµατα από µια Ολιστική Προσέγγιση

Η συμβολή των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην ανάπτυξη της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης μέχρι σήμερα προσεγγίζεται κυρίως όσον αφορά τα μαθησιακά - εκπαιδευτικά αποτελέσματα, ενώ η σχετική έρευνα και συστηματική αξιολόγηση διεθνώς εστιάζει είτε στην από παιδαγωγική, ψυχολογική και κοινωνιολογική πλευρά επίδραση της τεχνολογίας και των σχετικών μορφών διδασκαλίας, είτε στην δομή και λειτουργία του ίδιου του μέσου κυρίως από τεχνολογικής σκοπιάς. Είναι σχετικά λίγες οι απόπειρες οικονομικής αξιολόγησης της συμβολής των ΤΠΕ που να αφορούν την αποδοτικότητα στην λειτουργία των Φορέων εκπαίδευσης, τα κόστη και οφέλη για τους συμμετέχοντες, ή τις επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον. Η παρούσα εισήγηση έρχεται να προσεγγίσει ένα συνθετικό μοντέλο οικονομικής αξιολόγησης προγραμμάτων με χρήση ΤΠΕ, το οποίο με μια ολιστική αντίληψη ενσωματώνει πέρα από τα χρηματικώς εκφρασμένα στοιχεία κόστους και οφέλους κάθε εναλλακτικής πρότασης, τα αντίστοιχα ποιοτικά και ως εκ τούτου μη-απτά στοιχεία που έχουν ουσιαστική σημασία στην επιλογή του αποδοτικότερου κάθε φορά τύπου προγράμματος. Η αξιολόγηση στηρίζεται σε μια προσαρμοσμένη μέθοδο Ανάλυσης Κόστους – Οφέλους που οδηγεί στην επιλογή της καταλληλότερης εναλλακτικής πρότασης μέσω του συσχετισμού των απτών και μη-απτών στοιχείων κόστους και οφέλους κάθε μιας, σε συνδυασμό με μοντέλα προσδιορισμού και εκτίμησης των στοιχείων αυτών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1212)