Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον για τη διδασκαλία Θερµότητας-Θερµοδυναµικής

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το πακέτο λογισµικού "ΣΕΠ", ένα Σύνθετο Εικονικό Περιβάλλον που αναπτύχθηκε για τη διδασκαλία της Θερµότητας και της Θερµοδυναµικής. Το λογισµικό αποτελείται από δυο ανοιχτά εικονικά εργαστήρια Θερµότητας και Θερµοδυναµικής αντίστοιχα και παράλληλα προσφέρει µια επιλεγµένη σειρά θεµάτων πολυµέσων που άπτονται της τεχνολογίας και καθηµερινών εφαρµογών. Το σύνολο του λογισµικού (εικονικά εργαστήρια και υλικό πολυµέσων) αποτελεί ένα ανοικτό και δυναµικό περιβάλλον, το οποίο επιτρέπει στον χρήστη-εκπαιδευτικό τόσο να σχεδιάζει δικά του πειράµατα όσο και να ανασυνθέτει το πολυµεσικό υλικό, ανάλογα µε τις ιδιαίτερες συνθήκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε οµάδας µαθητών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 873)