Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση της Πλατφόρμας LAMS (Learning Activity Management System)

Η εισαγωγή των νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση άλλαξε σημαντικά τη μορφή και τη λειτουργία της. Υπό το πρίσμα των αλλαγών αυτών, παρουσιάστηκε η ανάγκη εκσυγχρονισμού της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ο εμπλουτισμός της με στοιχεία που αποσκοπούν στην υιοθέτηση της ηλεκτρονικής μάθησης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων συνεργασίας. Η επίτευξη αυτού του σκοπού είναι άμεσα εξαρτώμενη από την χρήση των Συστημάτων Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management Systems), που προάγουν τις έννοιες του e-learning και δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 247)