Συνεργατικές δραστηριότητες με το λογισμικό MODELLINGSPACE

Η συνεδρία αφορά στην εργαστηριακή χρήση και τη συζήτηση πάνω στα εργαλεία που παρέχει το συνεργατικό λογισμικό MODELLINGSPACE, καθώς και πάνω στις εναλλακτικές δυνατότητες ένταξης στη διδακτική πρακτική ποικίλων μαθημάτων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, στην Ευρώπη.
(Πλήθος ανακτήσεων: 657)