Συνεργατικές Δράσεις στο Πλαίσιο Μάθησης με Βάση Συνθετικές Εργασίες

Στην εργασία αυτή μελετήθηκε η ένταξη συνεργατικών δράσεων σε ένα πλαίσιο μάθησης που βασίζεται σε συνθετικές εργασίες (Project-BasedLearning). Η διδακτική πρόταση εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος ‘Πληροφορική και Εκπαίδευση’ στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ΕΚΠΑ. Συγκεκριμένα, 82 φοιτητές εκπόνησαν μία συνθετική εργασία μέσα από το διαδικτυακό προσαρμοστικό εκπαιδευτικό σύστημα MyProject. Οι φοιτητές ανέλαβαν να παίξουν το ρόλο του εκπαιδευόμενου και στη συνέχεια το ρόλο του αξιολογητή - ειδικού και να αξιολογήσουν τις λειτουργίες του περιβάλλοντος MyProject. Ως εκπαιδευόμενοι εκπόνησαν ατομικά αλλά και σε ομάδες συγκεκριμένες δραστηριότητες με στόχο την ολοκλήρωση της συνθετικής εργασίας σύμφωνα με τον κύκλο μάθησης που προτείνει το MyProject. Οι συνεργατικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν υποστηρίχθηκαν από την περιοχή συζήτησης της ηλεκτρονικής τάξης του μαθήματος. Μελετήθηκαν και αναλύθηκαν οι συζητήσεις των ομάδων, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης, και οι απόψεις των φοιτητών. Τα πρώτα αποτελέσματα αναδεικνύουν τόσο τη δυναμική της συνεργασίας όσο και σημεία που χρήζουν προσοχής για την οργάνωση ατομικών και συνεργατικών δραστηριοτήτων κατά την εκπόνηση μιας συνθετικής εργασίας και την επέκταση του MyProject για την υποστήριξή τους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 241)