Συνδυάζοντας Ομαδοσυνεργατικές Δράσεις και Εξατομικευμένη Μάθηση

Η χρήση οργανωμένων εργαλείων του διαδικτύου για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποτελεί συνεχές αντικείμενο έρευνας. Από την έρευνα αυτή έχουν προκύψει τα Προσαρμοστικά Περιβάλλοντα Μάθησης. Χαρακτηριστικός εκπρόσωπος είναι το INSPIRE που ενσωματώνει πολλές από τις ιδιότητες των ΠΠΜ. Παρόλο που επιτυγχάνονται η εξατομικευμένη, ασύγχρονη και στοχευμένη στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου μάθηση, η χρήση του INSPIRE σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες δεν είχε μελετηθεί. Στην εργασία αυτή μελετάμε την εκπόνηση ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων σε πραγματικές συνθήκες μέσα από ένα προσαρμοστικό περιβάλλον μάθησης που παρέχει εξατομικευμένη υποστήριξη στα μέλη της ομάδας, παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική επίδοση των μελών και το βαθμό αλληλεπίδρασης της ομάδας όπως η εξατομικευμένη μελέτη εκπαιδευτικού υλικού, η σύνθεση των ομάδων, η ανάθεση ρόλων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 156)