Συνάρτηση κόστους και παραγωγής επιχείρησης: Μια διδακτική πρόταση βασισμένη στον Η.Υ. και σε λογισμικό μοντελοποίησης

Η εργασία αυτή αναφέρεται στη διδακτική ενότητα "κόστος παραγωγής μίας επιχείρησης σαν συνάρτηση της παραγωγής". Η συγκεκριμένη διδακτική ενότητα απαιτεί εργασία με γραφικές παραστάσεις, πίνακες τιμών και μαθηματικούς τύπους και παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες κατανόησης από τους μαθητές. Η προτεινόμενη διδακτική προσέγγιση του θέματος στηρίζεται στη μαθηματική μοντελοποίηση του φαινομένου. Για το σκοπό αυτό επιλέξαμε το λογισμικό Modellus, που προσφέρει δυνατότητες για ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων, γραφικές παραστάσεις και πίνακες τιμών. Σκοπός της διδακτικής ενότητας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια του κόστους, να μπορούν να διακρίνουν τα είδη του κόστους, σταθερό, μεταβλητό, συνολικό, και να μπορούν να κατασκευάζουν τις αντίστοιχες καμπύλες κόστους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 2166)