Σύγκριση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος και Κύπρου

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η σύγκριση των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών (Α.Π.Σ.) πληροφορικής Ελλάδος και Κύπρου. Η συγκριτική αυτή μελέτη αποβλέπει στο να εντοπίσει και να παρουσιάσει τις ομοιότητες και διαφορές των δυο προγραμμάτων, οι οποίες σχετίζονται με την ποιότητα άσκησης του εκπαιδευτικού έργου. Η μελέτη θα βασιστεί στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που είναι διαθέσιμα στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των παιδαγωγικών ινστιτούτων των δυο χωρών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 719)