Συμπληρωματική εκπαίδευση από απόσταση αποφοιτών τριτοβάθμιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικής κατεύθυνσης με χρήση τηλεματικής τεχνολογίας και τεχνολογίας πολυμέσων

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται η δυνατότητα σχεδίασης και διοργάνωσης προγράµµατος εξ αποστάσεως συµπληρωµατικής µηχανολόγων, µε χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής, τηλεπικοινωνιών και πολυµέσων. Συγκεκριµένα περιγράφεται η δηµιουργία κατάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών, τα επιθυµητά χαρακτηριστικά των συµµετεχόντων (διδασκόντων και εκπαιδευόµενων), τα πλεονεκτήµατα της από απόστασης συµπληρωµατικής εκπαίδευσης στον τοµέα της µηχανολογίας και τρόποι-µορφές οργάνωσης ενός τέτοιου προγράµµατος.
(Πλήθος ανακτήσεων: 738)