Στους βιότοπους της Θράκης: Ένα σενάριο με δύο προσεγγίσεις

Στην εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα σενάριο με θέμα τους βιότοπους της Θράκης, το οποίο αναπτύσσεται σε δύο παραλλαγές. Η πρώτη έχει ως αφορμή συγκεκριμένη ενότητα της Νεοελληνικής Γλώσσας και διαθεματικά καλύπτει την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τη Γεωγραφία. Η δεύτερη προκύπτει με αφορμή την παραπάνω δραστηριότητα στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και εξελίσσεται σε project στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που για την υλοποίησή του δραστηριοποιεί ποικίλες ειδικότητες. Και στα δύο περιπτώσεις καταγράφονται οι επιδιωκόμενοι στόχοι και το υλικό που απαιτείται για την υλοποίηση των σεναρίων. Ακολουθεί η πορεία υλοποίησης του σεναρίου. Τέλος παρατίθενται και τα φύλλα εργασίας που χρησιμοποιούν οι μαθητές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1009)