Στοχαστική Προσομοίωση Monte Carlo Μοριακής Δυναμικής Διατομικού Αερίου ως Εργαλείο για τη Διδασκαλία στις Θετικές Επιστήμες

Στη παρούσα εργασία εργαζόμαστε με το λογισμικό Matlab - Simulink και την μέθοδο Monte Carlo προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που να προσομοιώνει τη συμπεριφορά ενός διατομικού αερίου. Οι προσομοιώσεις φυσικών συστημάτων είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για τον κονστρουκτιβισμό και την ανακαλυπτική μάθηση. Η παιδαγωγική χρήση της μοριακής δυναμικής παίρνει διαρκώς αυξανόμενες διαστάσεις λόγω των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Μια μέθοδος που παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα στο στοχαστικό πεδίο της μοριακής δυναμικής είναι η μέθοδος Monte Carlo. Με βάση αυτά παρουσιάζουμε τον αλγόριθμο, τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας του μοντέλου αλλά και αποτελέσματα που προσεγγίζουν θεωρητικές τιμές για το αέριο υδρογόνο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 324)