Στερεοσκοπική όραση σε πραγματικό και εικονικό περιβάλλον εκπαιδευτικού περιεχομένου

Η ανάπτυξη και χρήση στερεοσκοπικών τρισδιάστατων εικονικών περιβαλλόντων συνίσταται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, καθώς φαίνεται να προσεγγίζει τα πραγματικά περιβάλλοντα σε ό, τι αφορά τη γνωστική επεξεργασία που προκαλούν. Στην παρούσα έρευνα μελετάται η εγκεφαλική λειτουργία με χρήση του ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ), κατά τη διάρκεια αλληλεπίδρασης γυναικών με τρισδιάστατα εικονικά και πραγματικά περιβάλλοντα εκπαιδευτικού περιεχομένου. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το εικονικό στερεοσκοπικό περιβάλλον απέδωσε σωστά και σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση του βάθους και φάνηκε εν γένει το ίδιο οικείο για τις συμμετέχουσες αναπαριστώντας με αρκετά μεγάλη πιστότητα το πραγματικό. Το παρόν άρθρο συμβάλλει στο νέο επιστημονικό πεδίο της εκπαιδευτικής νευροεπιστήμης, παρέχοντας τα πρώτα διεθνώς πειραματικά δεδομένα για τις εγκεφαλικές λειτουργίες σε περιβάλλοντα με εκπαιδευτικό περιεχόμενο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 49)