Σχολικό δίκτυο υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων

Οι επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών δημιουργούν νέα δεδομένα στον τομέα της εκπαίδευσης, που επιβάλλουν αναπροσαρμογές τόσο στα Προγράμματα Σπουδών όσο και στις διδακτικές μεθόδους. Το άρθρο που ακολουθεί περιγράφει μια έρευνα δράσης που πραγματοποιήθηκε σε συνθήκες πραγματικής τάξης, στο πλαίσιο διδασκαλίας του μαθήματος της Πληροφορικής της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού κατά την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Η εργασία παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο δημιουργίας ενός σχολικού δικτύου υλοποίησης συνεργατικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και τα αποτελέσματα εφαρμογής των συνεργατικών διδακτικών σεναρίων στη σχολική πράξη. Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας των καινοτόμων εκπαιδευτικών παρεμβάσεων αναδεικνύεται η αλλαγή νοοτροπίας όλων των εμπλεκομένων και ο καθορισμός επαρκούς παιδαγωγικού πλαισίου με ξεκάθαρους μαθησιακούς στόχους.
(Πλήθος ανακτήσεων: 71)