Σχολικές απογραφές-Ένα παγκόσμιο σχολικό δίκτυο

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εισηγούμαστε είναι μια «διεθνής παιδική απογραφή με τη συλλογή και διάδοση πραγματικών δεδομένων για χρήση από εκπαιδευτικούς και μαθητές μέσω της διαχείρισης βάσεων δεδομένων και της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για μάθηση και διδασκαλία». Σκοπός του προγράμματος είναι η διδασκαλία της στατιστικής με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και η ευαισθητοποίηση των νέων στις απογραφικές διαδικασίες. Η διδακτική πρόταση στηρίζεται στα προγράμματα “Census at school” και “Making sense of census” που αρχικά εφαρμόστηκαν στις ΗΠΑ και σε χώρες της Βρετανικής Κοινοπολιτείας με επιτυχία. Ως βασική πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιείται μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που εμπλουτίζεται από στοιχεία που προέρχονται από στατιστικές έρευνες που διεξάγουν μαθητές των σχολείων και καταχωρούν σε στατιστικά φύλλα.
(Πλήθος ανακτήσεων: 784)