Σχολείο 2.0: Πιθανός Στόχος ή Ανώφελη Επιδίωξη;

Η διάδοση και η χρήση εργαλείων και υπηρεσιών Web 2.0 έχει σημαντική επίδραση στον τρόπο που τα άτομα αναζητούν, οικοδομούν συνεργατικά και αφομοιώνουν πληροφορίες και γνώσεις. Ο παγκόσμιος ιστός (web) φαίνεται να μετασχηματίζεται σταδιακά σε μια συνεργατική πλατφόρμα εργασίας, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που εναρμονίζονται με της προσταγές του ερευνητικού πεδίου της Συνεργατικής Μάθησης μέσω Υπολογιστή (CSCL) μπορούν να αναχθούν σε ένα νέο επίπεδο. Στην παρούσα εργασία γίνεται μια επισκόπηση των υπηρεσιών που συνιστούν αυτό που σήμερα περιγράφεται με τον όρο Web 2.0 και διερευνώνται οι εκπαιδευτικές τους δυνατότητες. Παράλληλα εξετάζεται η δυναμική που περικλείουν, για να διαπιστωθεί η δυνατότητα αξιοποίησής τους, στη σχολική καθημερινότητα, στον εκπαιδευτικό τομέα και όχι μόνο.
(Πλήθος ανακτήσεων: 382)