Σχέσεις εμβαδών. Ο λόγος των εμβαδών α) δύο ομοίων τριγώνων β) δύο τριγώνων που μια γωνία του ενός είναι ίση ή παραπληρωματική με μια γωνία του άλλου.

Η δραστηριότητα έχει σκοπό την αντιμετώπιση ενός πραγματικού προβλήματος με τη βοήθεια του μαθηματικού λογισμικού ''The Geometer's Sketchpad". Οι μαθητές /τριες θα οδηγηθούν μέσω του προβλήματος και με τη βοήθεια του λογισμικού να εικάσουν και στη συνέχεια να πιστοποιήσουν και να γενικεύσουν τα θεωρήματα : 1ο) Ο λόγος των εμβαδών δύο ομοίων τριγώνων / πολυγώνων ισούται με το τετράγωνο του λόγου ομοιότητάς τους και 2ο) Ο λόγος των εμβαδών δύο τριγώνων που μία γωνία του ενός είναι ίση ή παραπληρωματική με μία γωνία του άλλου ισούται με το λόγο των γινομένων των πλευρών που περιέχουν τις γωνίες αυτές.
(Πλήθος ανακτήσεων: 1192)