Σχεδιάζοντας μαθήματα με δυνατότητες εξατομίκευσης στο LAMS

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η διαδικασία ανάπτυξης προσαρμοστικών και μη μαθημάτων στο Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων LAMS (Learning Activity Management System) και συγκεκριμένα οι γνώσεις και δεξιότητες που καλλιεργούνται στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Επιπλέον μελετήθηκε ο τρόπος υλοποίησης της προσαρμογής στο LAMS, καθώς και η καταλληλότητα και επάρκεια των εργαλείων του LAMS για την υλοποίησή της. Η ανάλυση των μαθησιακών σχεδιασμών που προέκυψαν στο πλαίσιο ενός μεταπτυχιακού μαθήματος για Εκπαίδευση από Απόσταση, βασίστηκε στο μοντέλο της Τεχνολογικής Παιδαγωγικής Γνώσης Περιεχομένου – ΤΠΓΠ (TPACK- Technological Pedagogical Content Knowledge). Συγκεκριμένα, προτάθηκαν 23 κριτήρια αξιολόγησης για τις δύο φάσεις του σχεδιασμού (μη προσαρμοστικές και προσαρμοστικές εκδόσεις μαθημάτων), τα οποία προήλθαν από συγκεκριμένα ερωτήματα του ερωτηματολογίου των Schmidt et al., (2009) που θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να απαντηθούν με βάση την ανάλυση των μαθησιακών σχεδιασμών των φοιτητών, ενώ επεκτάθηκαν ώστε να συμπεριλάβουν το στοιχείο της προσαρμογής (προσαρμοστικότητα και προσαρμοσιμότητα).
(Πλήθος ανακτήσεων: 6)