Σχεδιάζοντας δραστηριότητες με τις Νέες Τεχνολογίες για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Τοπικής Ιστορίας «Στην οδό την Εγνατία ερευνώ πολλά μνημεία»

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζονται οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν με ΤΠΕ για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στην οδό την Εγνατία ερευνώ πολλά μνημεία», το οποίο υλοποιείται από το Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το σκεπτικό στο οποίο στηρίχθηκε ο σχεδιασμός, αρχικά γίνεται μια σύντομη αναφορά στις καινοτομίες που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια στη διδακτική της Ιστορίας και κορυφώθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Σχολείου. Στη συνέχεια καταγράφεται το σκεπτικό σχεδιασμού του εν λόγω προγράμματος (ανάγκες-στόχοι) και, τέλος, περιγράφονται αναλυτικά οι δραστηριότητες εμπέδωσης που στήθηκαν με λογισμικά ανοικτού κώδικα (Hot Potatoes, Demo/Quiz builder).
(Πλήθος ανακτήσεων: 13)