Σχεδιασμός Πρότυπου Σεναρίου Διδασκαλίας με τίτλο “Το Αναπνευστικό Σύστημα του Ανθρώπου” και απεικόνισή του με το εργαλείο LAMS

Η παρούσα διδακτική παρέμβαση αναφέρεται στο σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα το αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, το οποίο είναι μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για το μάθημα των Φυσικών της Στ τάξης του Δημοτικού. Αρχικά, εντοπίσαμε το εκπαιδευτικό πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε και στη συνέχεια θέσαμε τους στόχους που θέλουμε να επιτύχουμε με το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο. Το εκπαιδευτικό σενάριο μεικτής μάθησης έχει σχεδιαστεί, και οι δραστηριότητες έχουν επιλεχθεί και ταξινομηθεί, με βάση το μοντέλο αναζήτησης πληροφοριών και έρευνας (inquiry model), που βασίζεται στην θεωρία του εποικοδομητισμού και ενδείκνυται για τα μαθήματα των φυσικών επιστημών. Οι δραστηριότητες του εκπαιδευτικού σεναρίου βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους στόχους που έχουν τεθεί, ενσωματώνουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, σύγχρονα εργαλεία και συσκευές, και έχουν αποτυπωθεί στο LAMS. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου έχει υπολογιστεί να είναι έξι διδακτικές ώρες.
(Πλήθος ανακτήσεων: 59)