Σχεδιασμός Μαθήματος με την Αξιοποίηση Μικρόκοσμου Παροιμιών για την Παρώθηση της Έννοιας της Διαμεσολάβησης στην Αγγλική Γλώσσα

Η εργασία αυτή έχει ως αντικείμενο τη διερεύνηση της σκοπιμότητας επιστράτευσης ενοποιητικών προτύπων για την εκπόνηση σχεδίων μαθήματος αλλά και σχεδιαστικών προδιαγραφών κατά τη δημιουργία πρωτότυπων εκπαιδευτικών λογισμικών, ώστε να διασφαλίζεται η εμβάθυνση του εκπαιδευτικού στις εστιαζόμενες περιοχές του γνωστικού αντικειμένου, βάσει αποτελεσματικών παιδαγωγικών μοντέλων. Προς ανάπτυξη αυτής της συλλογιστικής αξιοποιείται για τη διδασκαλία του μαθήματος των Αγγλικών, ένας μικρόκοσμος, που διαπραγματεύεται αυθεντικό γλωσσικό υλικό (παροιμίες) της στοχευμένης γλώσσας, σχεδιασμένος στα πρότυπα του μοντέλου της ‘Μάθησης μέσω σχεδιασμού’. Ο διδακτικός στόχος στον οποίο αποσκοπεί ο εν λόγω μικρόκοσμος είναι η παρώθηση και αποτελεσματική επίτευξη της έννοιας της διαμεσολάβησης, ώστε να ενδυναμωθεί το επικοινωνιακό στοιχείο που συμβάλλει ουσιαστικά και δραστικά στην εκμάθηση των Ξένων Γλωσσών.
(Πλήθος ανακτήσεων: 45)