Σχεδιασμός και Μελέτη ενός Προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης από Απόσταση στα πλαίσια ενός Έργου Comenius

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η αποτίμηση ενός προγράμματος Ηλεκτρονικής Μάθησης με στόχο τη συνεργασία, την επικοινωνία και τη διάδοση μιας ευρωπαϊκής Σχολικής Σύμπραξης Comenius. Η ανάπτυξη και υλοποίηση του προγράμματος εντάχθηκε στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ-Πληροφορική του ελληνικού και του ισπανικού Προγράμματος Σπουδών. Τα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ένα Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (LMS) και ένα wiki. Τα αποτελέσματα της έρευνας που ακολούθησε έδειξαν ότι το wiki προώθησε την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μελών, την προβολή των εργασιών των μαθητών και των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών. Επιπλέον, ενίσχυσε τη φυσική κινητικότητα και τη θετική επίδραση του Έργου Comenius για τους συμμετέχοντες, μαθητές και εκπαιδευτικούς.
(Πλήθος ανακτήσεων: 73)