Σχεδιασμός και αξιολόγηση λογισμικού για υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων στατιστικής μεθοδολογίας μέσω διαδραστικών ασκήσεων-προβλημάτων

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το σχεδιασμό & την αξιολόγηση, εκπαιδευτικού λογισμικού κατάλληλου για υποστήριξη της διδασκαλίας θεμάτων στατιστικής μεθοδολογίας, μέσω διαδραστικών ασκήσεων-προβλημάτων. Στην αρχή αναφέρονται οι βασικές έννοιες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό του λογισμικού. Στη συνέχεια παρουσιάζονται & αναλύονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του λογισμικού και διατυπώνονται ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία αφορούν στην αξιολόγησή του, μέσω της διερεύνησης απόψεων χρηστών-φοιτητών. Ακολουθεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας και των προσεγγίσεων της πιλοτικής έρευνας. Στο τέλος, γίνεται η παρουσίαση των κύριων ευρημάτων, και η εξαγωγή των συμπερασμάτων.
(Πλήθος ανακτήσεων: 42)