Σχεδιασμός και ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών Αγγλικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του Προγράμματος Εκμάθησης της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία (ΠΕΑΠ) με την εισαγωγή της διδασκαλίας της Αγγλικής σε μαθητές των δυο πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Το ΠΕΑΠ δεν θα μπορούσε να εφαρμοστεί επιτυχώς αν δεν είχε ληφθεί εγκαίρως μέριμνα για την ενημέρωση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής. Η ανάγκη διαμόρφωσης ενός άρτιου και συστηματικού προγράμματος επιμόρφωσης οδήγησε την ομάδα έργου στη λήψη της απόφασης σχεδιασμού και ανάπτυξης ενός Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Αγγλικής που διδάσκουν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι η περιγραφή του Ηλεκτρονικού Προγράμματος Επιμόρφωσης του ΠΕΑΠ με έμφαση στη διαδικασία σχεδιασμού και ανάπτυξής του.
(Πλήθος ανακτήσεων: 8)