Σχεδιασμός Εργαλείου για τον Αυτόματο Έλεγχο της Εκφοράς του Προφορικού Λόγου σε Εκπαιδευτικό Πλαίσιο

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιάσει μια ερευνητική προσπάθεια για τον σχεδιασμό ενός εργαλείου αυτόματου ελέγχου και αξιολόγησης του προφορικού λόγου. Το εργαλείο θα είναι κατάλληλο για αξιοποίηση στη διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής ή ως ξένης γλώσσας από δύο διαφορετικές ομάδες χρηστών: από παιδιά που είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής και βρίσκονται στα πρώτα στάδια γραμματισμού και από αγγλόφωνους μαθητές της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Θα έχει τη δυνατότητα να εντοπίζει μέσα στο σήμα της φωνής τη λέξη ή τις λέξεις που πρόφερε ή τόνισε λάθος ο ομιλητής, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση των επιδόσεων στην ανάγνωση και υποστηρίζοντας την κατάκτηση του φωνητικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας.
(Πλήθος ανακτήσεων: 263)